Produkty
Wsparcie

Regulaminem

Witamy na oficjalnej stronie MuConvert. Wszystkie materiały i produkty na stronie internetowej MuConvert są dostępne dla każdego odwiedzającego witrynę zgodnie z poniższymi warunkami. Wchodząc lub korzystając z naszej witryny lub treści znajdujących się na niej, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania. MuConvert może zmienić Warunki użytkowania w dowolnym momencie bez powiadamiania Cię. Zmienione Warunki użytkowania zaczną obowiązywać po opublikowaniu.

Korzystanie z oprogramowania MuConvert

Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej zawartej w oprogramowaniu, którą należy przeczytać i zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania MuConvert. Jakiekolwiek zachowanie użytkownika niezgodne z Umową licencyjną jest zabronione. Produkty MuConvert mają na celu pomóc ludziom w korzystaniu z przysługującego im prawa do treści multimedialnych zakupionych dla rozrywki. Na przykład usuń DRM z muzyki/filmów zakupionych w iTunes, aby odtwarzać je na innych nieobsługiwanych urządzeniach. W większości krajów prawo autorskie pozwala pierwotnemu nabywcy na wykonanie kopii legalnego zakupu do użytku osobistego. Jednak to prawo nie ma zastosowania do żadnego kraju. Dlatego każdy użytkownik powinien przestrzegać lokalnego prawa autorskiego i używać oprogramowania MuConvert odpowiednio i zgodnie z prawem.

Wykorzystanie materiałów MuConvert

Wszystkie logo, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub szatą graficzną (łącznie „Znaki”) firmy MuConvert lub jej zewnętrznych licencjodawców. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub dystrybucja jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody MuConvert jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność lub inne prawa.

Informacje zwrotne

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do MuConvert, w tym między innymi opinie, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące naszego Oprogramowania, będą uważane za niepoufne. MuConvert nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich Opinii i może swobodnie reprodukować, wykorzystywać, ujawniać, wystawiać, wyświetlać, przekształcać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać Opinię innym bez ograniczeń i może swobodnie wykorzystywać dowolne pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich Informacjach Zwrotnych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów zawierających takie Informacje Zwrotne.

prawo autorskie

Wszystkie produkty, logo, technologie warzenia domowego, obrazy, grafiki i usługi dostępne na tej stronie internetowej podlegają ochronie prawa autorskiego. MuConvert posiada wszelkie prawa autorskie, chyba że zaznaczono inaczej. Bez uprzedniej zgody MuConvert jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści witryny przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób nie jest dozwolone.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zabezpieczać MuConvert, jej podmioty stowarzyszone oraz ich urzędników, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami adwokackimi, wynikającymi lub związanymi z treści użytkownika, korzystanie z Witryny lub naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku autor oprogramowania MuConvert nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, wtórne, przypadkowe lub pośrednie (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty zysków biznesowych, przerwy w działalności gospodarczej, utraty informacji biznesowych lub jakiejkolwiek innej straty pieniężnej) powstałe z użytkowania lub niemożności korzystania z tego produktu, nawet jeśli Autor oprogramowania MuConvert jest świadomy możliwości wystąpienia takich uszkodzeń i znanych wad.

Skontaktuj się z MuConvert

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub produktów MuConvert, prosimy o kontakt skontaktuj się z nami.